SmartProperty | Makelaardij, Projectontwikkeling & Management

Bouwkavel Trichterstraat 21B, Schimmert

Beekdaelen
Verkocht

Bouwkavel Trichterstraat 21B, Schimmert

Schimmert (Sjömmert) is een van de hoogst gelegen (kerk)dorpen van Nederland gelegen in de veelzijdige gemeente Beekdaelen. Het is gelegen op een plateau aan de rand van het Zuid-Limburgse Heuvelland waarmee prachtige vergezichten gegarandeerd zijn. Deze veelzijdige plaats wordt gekenmerkt door een rijk verenigingsleven met een bruisende dorpskern met winkels en horeca. Het gezellige dorp maakt deel uit van de gemeente Beekdaelen, en kent vijf gehuchten, te weten: Oensel, Groot Haasdal, Klein Haasdal, De Bies en Gekruis. Gelegen nabij de uitvalswegen richting Maastricht en Heerlen evenals richting Eindhoven.

In Schimmert woont men prachtig landelijk en niet te min dat het een populaire plek is om te wonen. Thans in verkoop deze bouwkavel gelegen aan de Trichterweg 21A te Schimmert.

Indeling
Voorliggende ontwikkeling voorziet in het mogelijk maken van twee woningen ter plekke van onderhavig plangebied gelegen aan de Trichterweg 21. Ten behoeve van de voorgestelde verkaveling naar de separate adressen Trichterweg 21A en het reeds verkochte Trichterweg 21B is een schetsontwerp vervaardigd.

Bij voorliggend plan worden twee (vrijstaande) woningen mogelijk gemaakt ter plekke van een voor een autobedrijf bestemd perceel. Van dit bedrijfsperceel is momenteel circa de helft bebouwd en verhard, en circa de helft grasland is. Het perceel is gelegen midden in het bebouwingslint aan de Trichterstraat.

Het ter plekke ‘opvullen’ van het lint is vanuit ruimtelijk stedenbouwkundig oogpunt niet bezwaarlijk. Qua bouwmassa is aangesloten op de bestaande woningen in de directe woonomgeving alwaar bebouwing in twee bouwlagen met een kap veelal aanwezig is. Daarbij wordt ook een variabele oriëntatie van de nokrichting mogelijk gemaakt, alsook verspringingen in de voorgevelrooilijn. Op deze wijze wordt vanuit stedenbouwkundig oogpunt aansluiting gezocht bij de stedenbouwkundige structuur van de directe omgeving.

Het front van de twee nieuwe woonkavels bedraagt circa 30 meter. Vanwege de schuine projectie van de bestaande perceelsgrenzen, zullen de kavels ‘smaller’ ogen. Op basis van het schetsontwerp wordt middels voorliggend wijzigingsplan het volledige plangebied bestemd voor ‘Wonen’. Analoog aan de systematiek van het bestemmingsplan ‘Kern Schimmert’ worden twee bouwvlakken geprojecteerd aan te duiden als, voor één vrijstaande woning per bouwvlak. De beoogde verspringing in de voorgevelrooilijn wordt vastgelegd middels het bouwvlak en daaraan gekoppelde regels. Binnen de bouwvlakken dienen hoofgebouwen te worden gesitueerd. Bijgebouwen mogen zowel in het hoofdgebouw als in de bouwaanduiding ‘bijgebouwen’.

Voor de bouwregels verwijzen wij naar bijgaande voorschriften in de bijlagen die wij hebben gecomprimeerd uit het geldende bestemmingsplan waarbij wij wel met klem wijzen op bijgevoegde kaart van het bestemmingsplan. Buiten de geel gekleurde woonbestemming mogen geen bouwwerken/bijgebouwen worden opgericht. Dit betekent dus dat de achterliggende grond onbebouwd dient te blijven. Voorts geldt voor het woningontwerp dat onderhavige locatie welstandsplichtig is. De kavels worden ‘as-is’ verkocht dus inclusief bestaande bebouwing, verharding, omheining en (groen)opstanden.

Bijzonderheden
– Het betreft ‘Bouwkavel 2’
– Perceeloppervlakte: 1.415 m2
– De achterliggende grond is desgewenst ook te koop (verbeelding is toegevoegd)

Graag informeren wij u nader over de mogelijkheden. Desgewenst kan SmartProperty Projecten u adviseren of volledig ontzorgen bij het realiseren van uw woonwensen.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Vermelde maten en oppervlakten zijn indicatief.

Kenmerken

1456 m2 Perceeloppervlakte

Neem direct contact op